Mezinárodní konference na téma Vzdělávání v arteterapii,

Praha 18. – 19. 10. 2013

 

Konferenci otevřeli v pátek 18. 10. 2013. organizátoři konference  PhDr. Zbyněk Zicha  a PhDr. Miloslav Čedík.  Odpoledne  moderovala  PhD., Ing. Marioe Lhotová, PhD., předsedkyně ČAA.

Zásadní referáty  přednesli:  Prof. Paed.Dr. Jaroslava Šicková, Ph.D., akad. sochařka, čestná predsedkyńa   Slovenskej arteterapeutickej asociace  (Bratislava ):  Priority vzdelávaniav v arteterapii   (situácia na Slovensku  v európskom kontexte). M.j. nastínila představy  o cílech založeného  Institutu vzdělávání v arteterapii.

 Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (Praha) se v příspěvku  Artefiletika, průnik  expresivních   terapií s výchovou zaměřil na pojem expresivita, zastřešujícím termínem pro danou oblast.

 PhDr. Helena Strnadlová  (Praha) informovala o pětiletých  výcvicích  ve skupinové psychoterapii   s arteterapeutickým zaměřením, pořádaných ČAA.  Příspěvek otevřel bohatou diskusi.

 

Sobotní dopolední program (19.10)  moderoval PhDr. Miloslav Čedík . PhDr., Ing. Marie Lhotová, Ph.D. (Praha) přednesla příspěvek  Přínos arteterapie  v oblasti   klinicko psychologické praxe a seznámila s návrhem vzdělávání arteterapeuta v oblasti rezortu zdravotnictví. PhDr. Miloslav Čedík (Praha) v subjektivním  příspěvku  Můj  první kontakt s  arteterapií  se vyznal  se svou prvou zkušeností s arteterapií a jejím oslovením pro další profesionální i životní cestu. Mgr. Jitka Schlichtsová (Praha),  z pozice  studentky  seznámila s reflexemi  kurzu „Základy psychoterapeutického   výcviku na HTF  UK“ z pohledu účastníka. Zkušená  vysokoškolská učitelka  Mgr. Kateřina Štěpánková (Hradec Králové)  se zamyslela nad subjektivně vnímanými  přínosy   v procesu arteterapie,  PhDr. Martina Komzáková (Plzeň) sezmámila posluchač se současným vzděláváním v arteterapii a artefiletiky na  Ped. f. Západočeské univerzity v Plzni,  Mgr. Michaela Guilaume (Trnava) v příjemně osvěžujícím  temperamentním vystoupením přednesla  referát Význam a prínos arteterapie v štúdiu s    pedagogickým    zameraním, zkušená arteterapeutka  Emilie Rudolfová (Kroměříž) nejen pozvala na výstavu „Umění je stav duše“ IX  v  Muzeu  Kroměřížska v Kroměříži, ale i nás obohatila s vlastní arteterapeutickou praxí.  Prof. Dr. Vlado Labát, Ph.D. (Bratislava) se pro pracovní  zaneprázdnění  z účast omluvil, ale  do sborníku zašle příspěvek :Miesto arteterapie vo výcviku v skupinovej    psychoterapii a korektívnych formách práce s mládežou 

 

 Sobotní závěrečný  blok  moderovala  prof. Dr. Jaroslava Šicková, Ph.D., akad. sochařka. Uvedla   Doc.Dr. Hanu Stehlíkovou -  Babyrádovou, Ph.D. (Brno) která  přednesla velice výživný  referát na téma Mezi uměním v terapii -   synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta tvůrce Po té jsme měli možnost v příspěvku Mgr. Zbyňka  Zichy ml. a  MgA. Jany Kuklové (Slaný) ponořit se do tajů filosofie a umění. Příspěvek se setkal s bohatou diskusí. Na to  PhDr. Yvona  Mazehóová, Ph.D.(České Budějovice)  přednesla referát:  Jihočeský atelier - jedna ze   současných podob  vzdělávání v arteterapii  a nastínila se záměry  ateliéru. Mgr. Ludmila Hudcová (Beroun)  hovořila o  Esenci v arteterapi. PhDr. Zbyněk Zicha (Kreatos) se pokusil shrnout  své téměř čtvrt století dlouhé zkušenosti  se vzděláváním v arteterapii a promítl záběry z výcvikového kurzu.

PhDr. Pavel Beňo, který konferenci natáčel a fotografoval, v diskusi  seznámil se svým projektem   prevence psychosociálního stresu (vztahové patologie), v níž přední místo má arteterapie blíže www.anti-mobbing – art.eu. 

 

 Prof. Dr. Jaroslava Šicková, Ph.D. a   PhDr. Zbyněk Zicha  konferenci uzavřeli.

 

Osobnostní pestrost a široký tematický záběr konference umožnil setkání jak předních odborníků oboru, tak nadšenců, kteří do oblasti arteterapie teprve nedávno vkročili. Atmosféra byla přátelská, vzájemné rozhovory živé a jiskřivé. Podnětů k zamyšlení bylo mnoho, přednášející se dotkli jak teorie, tak promlouvali o svých osobních zkušenostech s arteterapeutických výcviků.

Mezi nejvíce diskutovaná témata patřila otázka ukotvení arteterapie jakožto vědeckého oboru. Jakým směrem v tomto případě postupovat? Jak zajistit arteterapii její "vědecké místo" mezi ostatními obory? Čím ji na tomto poli obhájit a je tato "obhajoba" vůbec potřebná? Takové úvahy otevřely i otázky po vlastním teoretickém založení arteterapie. Jak a odkud brát potřebný "teoretický aparát"? Kde najít termíny, které by dokázaly adekvátně popsat, uchopit, ukázat, oč v arteterapeutickém procesu běží? Stranou nezůstala ani otázka kompetencí arteterapeuta, jeho vzdělání a potřebných schopností jak profesních, tak lidských. Arteterapie  se tak ukázala jako obor se stále otevřeným polem možností, který dotazuje své základy a klade velký důraz na osobní zodpovědnost člověka.       

 

Součástí konference bylo setkání studentů Kreatos o.s. a výstava prací studentů arteterapie „Léčba uměním v obrazech“, která předcházela konferenci v galerii V troubě ve  Slaném. Vystavené obrazy na stěnách auly přispívaly k příjemné pohodě účastníků. Kvalitní odborný program přilákal na konferenci nečekané množství zájemců, prezenční listina zaznamenala 60 účastníků a my se těšíme na další setkání.

 

 

PROGRAM 2. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – TAJEMSTVÍ ARTETERAPIE

PRAHA, JABOK, 17. – 18.10.2014

 

Součástí konference je výstavka výtvarných prací studentů  pětiletého kurzu arteterapie

(„Výtvarné zpracování biblických příběhů“)

 

17.10.2014 – pátek

 

14.00  - 15.00 Prezentace

 

15.00 – 18.00  (19.00)

 

Pozdrav ze Slaného: TRIO BEND SLANÝ

 

Zahájení: PhDr. Zbyněk Zicha, PhDr. Miloslav Čedík

 

1. blok – předsedá  Marie Lhotová, předsedkyně ČAA

 

PhDr., Ing. Marie Lhotová, Ph.D., předsedkyně ČAA . Praha

Etika v arteterapii

 

PhDr. Zbyněk Zicha, Kreatos

Postmoderní myšlení – východisko pro integraci arteterapeutických přístupů v systému vzdělávání Kreatos

 

PhDr. Gabriela Šimková, Národní galerie v Praze

Hmatová expozice místem pro receptivní arteterapii

 

Mgr. Svatava Drlíčková, místopředsedkyně CZMTA

Muzikofiletika a její uplatnění v praxi

 

Diskuse

 

Mgr. Svatava Drlíčková

Workshop-  muzikofiletika – (60 miun)

 

18.10. 2014. – sobota

 

9.00 – 10.00 Prezentace

10.00 – 13.00 -2. blok – předsedá PhDr. Miloslav Čedík, Kreatos

 

Mgr. Bedřich  Čermák, PL Červený Dvůr

Arteterapie – výzkumná sonda u patologických hráčů –dg. F 630

 

PhDr. Martina Komzáková, ZU- Ped.f. Plzeň

Zážitek barvou

 

Mgr. Kateřina Štěpánková, UHK, PeF.,  Hradec Králové

Techniky, využití a možnosti tiskařských postupů v arteterapii – „print making in art therapi“

 

Mgr. Andrea Orosová,  Ph.D. předsedkyně SAA. Bratislava

Hodnotenie výsledkov arteterapie pacientov s Borderline poruchou MUDr. Radana

 

Syrovátková, BC-DMT, Praha, Slaný

Pohybová terapie a vyjádření jemné grafomotoriky osobnosti

 

Diskuse

 

13.00 – 14. 00  Přestávka

 

14.00 – 17.00 – 3. blok – předsedá  Mgr. Andrea Orosová, Ph.D., předsedkyně SAA, Košice

 

Mgr. Michaela Čadková Svejkovská

Příběh odcházení v obrazech

 

PhDr. Zbyněk Zicha, Kreaatos

Arteterapie a neurověda (Náměty k zamyšlení a   inspiraci)

 

PhDr. Pavla Doležalová, Praha

Transformace osobnosti po cestách životních zkušeností v arteterapii

 

PhDr. Miloslav Čedík, Praha

Zázrak

 

PhDr. Zbyněk Zicha, Kreatos

Výtvarné zpracování biblických  příběhů (hagio- arteterapie)

 

MgA. Jana Kuklová,  Mgr. Zbyněk Zicha, Kreatos

Terapie mezi nebem a zemí – filosofická reflexe

 

Diskuse

 

Závěr konference (PhDr. Zbyněk Zicha, PhDr. Miloslav Čedík)

 

 

 

Program 3.  konference „Spirituální dimenze arteterapie“ – Praha 25.-27.9.2015

Doc. Dr. Jan Slavík, CSc.: Cesta k poznávání v arteterapii a artefiletice aneb o poznávacích   motivech. Prof. Dr. Milan Valenta, Ph.D..: Komuniké

Doc. PaedDr. Hana  Stehlíková Babyrádová, Ph.D.: Spirituální aspekty materiálových a bodyartových terapeutických činností (duchovní aspekty rozšířené  arteterapeutické  praxe)

Doc. Dr. Mireia Ryšková, Th.D.: Spirituální dimenze bibliodramatuIng.,

 PhDr. Marie Lhotová, Ph.D., PaedDr. Evžen Perout:  Obraz Boha v arteterapeutické tvorbě

    Mgr. Petr Lisý: Spiritualita v kontextu archetypové symboliky astrologie.

     Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici Ph.D., akademická sochařka: Je suis étrangère – Som

     pútnička. (O putování a spiritualitě každodennosti)

Přednáška  s otevřením výstavy  bude následovat po mši v kostele a zahájí se jí  sobotní blok přednášek.

Mgr. et Bc.. Bedřich Čermák: Symbolika  autority a trestu  ve výtvarném projevu pacientů  s dg.  závislosti na alkoholových a nealkoholových drogách.

PhDr. Pavla Doležalová: Spirit závislosti a arteterapie.

MUDr. et  Mgr. Prokop Remeš: Bible a psychoterapie.

PhDr. Zbyněk Zicha, st., PhDr. Pavla Doležalová: Hagioterapie a arteterapie. Výtvarné    zpracování biblických  příběhů.

Mgr.et Mgr. Jan  Buchta, Ph.D.: Rozvoj spirituality v galeriích výtvarného umění

Doc. Dana Puchnarová, Ph..D.: Naznačení skrytého smyslu umění

PhDr. Pavel Beňo: PTED – Postraumatická zahořklost z psychického násilí

MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT: Role ženy v traumatizaci spirituality, tělesná  spiritualit,  zrcadlení a jejich poruchy

Anna Matoušková, ak. mal. Cesta do světa i k sobě.

Markéta Prachařová:  Anthroposofická arteterapie v praxi na klinice Herdecke v Německu

Barbora Richtrová: Aplikace speciální arteterapeutické techniky „Práce na Hliněném poli®” a  zhodnocení terapeutického účinku u dětí s vývojovou poruchou řeči.

MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová:  Jak neurověda inspiruje psychoterapii  (Otevření tématiky pro příští 4. konferenci, jejímž ústředním tématem bude Neurověda a arteterapie. resp. Arteterapie od psychoanalýzy přes postmoderní myšlení  k neuroarteterapii)

PhDr. Martina Komzáková: Lidská tvář zázraku.